Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Lenkafilonenko.com / Kolorka.eu

Prodávajíci:

Lenka Filonenko

Aloise Nováka 629, Strančice

Česká republika

E-mail: lenka.filonenko@kolorka.eu

Zodpovědná osoba: Lenka Filonenko

IČ: 10909796


Nejsem plátce DPH.

Registrace: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, územní pracoviště Praha 8, Trojská 13a, Praha

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, číslo účtu: 1031145602/5500

Číslo účtu ve tvaru IBAN: CZ4455000000001031145602 SWIFT: RZBCCZPP

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Objednávka zboží

Objednání je možné pouze prostřednictvím elektronického obchodu Kolorka: www.kolorka.eu (dále jen "e-shop"). K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku prostřednictvím webového formuláře odešle. Tato odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Před odesláním objednávky má kupující povinnost si ověřit cenu zboží včetně souvisejících poplatků a dopravného.

Zboží je dodáváno s fakturou, která je v souladu se zákonem zasílána v elektronické podobě.

Stanovené ceny zboží jsou včetně DPH a jsou aktuální pouze do vyprodání zásob.
Ceny jsou smluvní dle aktuálního ceníku a jsou uvedeny v Kč.

Všechno nabízené zboží je dostupné do vyprodání zásob - v takovém případě bude eshop zákazníka o nedostupnosti zboží informovat a domluví se na společně přijatelném náhradním řešení.

Závaznost objednávek

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Objednávku lze stornovat a to pouze v případě, pokud již nedošlo k odeslání zboží či není zboží připravené k odeslání. Storno zasílejte na e-mail  lenka.filonenko@kolorka.eu

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží není skladem nebo se již nevyrábí a dále z jiných důvodů. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet.

Způsob dodání zboží

Zboží je dodáváno v nejkratší možné lhůtě. V případě, že je zboží skladem, odesílám objednávku standardně do 3 pracovních dnů. V případě, že zboží není skladem, se může dodací lhůta prodloužit - o této skutečnosti Vás budu informovat.

Zboží bude doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce.

O odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu.

Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby zvolenou přepravní službou.

Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.
Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informovat provozovatele.

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ: Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.
PROHLÍDKA ZBOŽÍ: Kupující je povinen prohlédnout zboží při vynaložení odborné péče, podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne, nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Týž den kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu.

Osobní odběr

Osobní odběr je možný po předchozí závazné objednávce. Zboží lze vyzvednout na adrese Aloise Nováka 629, Strančice nebo případně jinak po vzájemné domluvě.

Je třeba se předem domluvit na místě, dnu a času odběru.

V případě množnosti obou smluvních stran je možné domluvit i jiné místo odběru.

Platba za zboží v případě osobního odběru je možná pouze předem bankovním převodem.

Zboží by mělo být vyzvednuto max. do 5ti pracovních dnů od vyzvání. Pokud potřebujete delší dobu, kontaktujte mě, prosím.

V případě nevyzvednutí objednaného zboží dále postupuji jako u nevyzvednuté dobírky, viz níže.

Odstoupení od smlouvy

  1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy převezmete zboží (ať již osobně nebo od přepravce).

1.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy eshop informovat (email: lenka.filonenko@kolorka.eu) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

1.4. Zboží, které je předmětem odstoupení od smlouvy, nesmí jevit známky používání. Je nutné je řádně zabalit, aby nedošlo k jeho poškození a odeslat na adresu: Lenka Filonenko, U Pentlovky 469/1, 18100 Praha 8. Pokud přijde výrobek poškozen v důsledku špatného balení, nemůže být zákazníkovi vrácena celá částka.

   2.     Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátím Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mně došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsem od Vás obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání mnou nabízený). Pro vrácení plateb použiji standardně platbu na bankovní účet, pokud se vzájemně nedohodneme jinak.

Platbu vrátím až po obdržení vráceného zboží a po kontrole stavu zboží.

2.2 Pokud spotřebitel obdržel zboží na základě smlouvy:

a) Převzetí zboží - Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu Lenka Filonenko, Aloise Nováka 629, Strančice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud mně odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží - Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží - Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Vzorový text pro odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát (Lenka Filonenko, Aloise Nováka 629, Strančice, lenka.filonenko@kolorka.eu)

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte


Odeslání zboží:

- přiložte fakturu či kopiii faktury, na kterou uvedete číslo účtu, kam má být platba vrácena.

- zboží musí být v původním nepoškozeném obalu

- nesmí být použité

- musí být nepoškozené

- musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)

Zboží nezasílejte na dobírku, nebude převzato.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.) - viz výše.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudu akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v mém sídle.

Reklamace zboží

Za vady vzniklé přepravcem neručím.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

  • vady vzniklé běžným používáním
  • nesprávným použitím výrobku
  • nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

V případě, že se na zboží vyskytla vada, prosím, informujte mě elektronickou formou na lenka.filonenko@kolorka.eu. Do e-mailu napište číslo faktury, název zboží, co nejpřesnější popis vady. Následně zboží zašlete k reklamaci (ne na dobírku) na adresu Lenka Filonenko, Aloise Nováka 629, Strančice. Ke zboží vložte kopii faktury, přesný popis vady, číslo účtu v případě, že nebude možné zboží opravit nebo vyměnit. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno kupujícímu na jeho náklady. Reklamační lhůta 30 dní začíná běžet přijetím zboží od dopravce v provozovně.

Nevyzvednutá dobírka

Každá objednávka je závazná, Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb, dle našich obchodních podmínek.

Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží včetně nákladů spojených s odesláním.

Ochrana osobních dat

(viz § 5 odst. 2 zákona 101/2000 Sb.)

Provozovatel internetového obchodu Kolorka.eu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, vyjma přepravní společnosti Česká pošta, které jsou poskytnuty tyto údaje: jméno, adresa, telefonní číslo. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2020. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Veškeré dotazy týkající se obchodních podmínek směrujte na lenka.filonenko@kolorka.eu.